Перегляд категорії : Статут

                                                                                  Додаток № 4

                                                                                  до рішення двадцять другої сесії

                                                                                  Полтавської міської ради                                        

                                                                                  сьомого скликання

                                                                                  від  25 квітня 2019 року

СТАТУТ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  №42

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Полтава 2019

I.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Початкова школа № 42 Полтавської міської ради  є правонаступником  Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 10 Полтавської міської ради Полтавської області.

Початкова школа № 42 Полтавської міської ради  є комунальним закладом освіти I ступеня, що  здійснює освітню діяльність на різних рівнях освіти (початкової та дошкільної з групами компенсуючого типу) (далі-заклад  освіти ).

1.2.  Місцезнаходження закладу освіти: 36038, Полтава, вул. Уютна, 4.

Скорочене найменування: ПШ № 42.

1.3.  Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

       Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, діє на підставі  Статуту.

       Заклад освіти є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

       Заклад освіти є неприбутковою бюджетною організацією.

1.4. Засновником (власником)  закладу загальної середньої  освіти є:
       Полтавська міська рада .

1.5. Головною метою діяльності закладу освіти є:

-          забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації  та формування  необхідних життєвих навичок;

-          всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя , готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

1.6. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

II. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. Головними завданнями закладу освіти є:

-        збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

-        виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-        формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

-        виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-        здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

-        виховання громадянина України;

-        формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-        виконання вимог Державного стандарту початкової освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

-        виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини i громадянина;

-        реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

-        виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

2.2. Заклад освіти виконує наступні функції:

-        задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

-        забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-        створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-        сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

-        здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

-        є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

-        реалізує положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

-        задовольняє потреби громадян в здобутті початкової освіти;

-        забезпечує єдність навчання і виховання;

-        формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

-        створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

-        забезпечує відповідність рівня початкової освіти Державним стандартам початкової освіти;

-        охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу освіти;

-        формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

-        забезпечує добір і розстановку кадрів;

-        планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

-        встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

-        додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

-        видає документи про освіту встановленого зразка;

-        здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

IІI. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

3.1. Заклад освіти розробляє  освітню програму - єдиний комплекс  освітніх компонентів, спланованих і організованих  для досягнення учнями (вихованцями)  визначених відповідним Базовим компонентом дошкільної освіти та  Державним стандартом  початкової   освіти результатів навчання (набуття компетентностей).

         Основою для розроблення освітньої програми в закладі освіти   є Базовий компонент дошкільної освіти та  відповідний  Державний стандарт  початкової   освіти .

3.2. Освітня програма закладу освіти, має  містити:

-        загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-        вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

-        перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

-        форми організації освітнього процесу;

-        опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-        інші освітні компоненти для здобуття дошкільної та початкової освіти.

3.3. Зміст освітньої програми, основою для розроблення якої є

       Базовий  компонент  дошкільної освіти, повинен передбачати:

-        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-        виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

3.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується

       його керівником ( директором).

3.5. На основі освітньої програми заклад    освіти складає та затверджує навчальний план,

       що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.6. Виховання учнів (вихованців) у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

        Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції          України, законах та інших нормативно-правових актах України.

 3.7. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

          Примусове залучення учнів (вихованців) закладу освіти  до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

3.8. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за класно-урочною, груповою, індивідуальною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потреби організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підстав звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/ або спеціальні групи (клас

 

 3.9. Зарахування учнів до закладу освіти для  здобуття початкової освіти проводиться

         наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

          Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням (інклюзивних дошкільних груп) здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно - ресурсного центру.

3.10.Прийом дітей до  закладу  освіти для здобуття дошкільної освіти здійснюється  директором на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,  свідоцтва про народження.
Групи у закладі освіти  для здобуття дошкільної освіти  формуються  за віковими    ознаками.

         Зарахування дітей до груп компенсуючого типу здійснюється у порядку, встановленому  чинним законодавством.

       Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

       За дитиною зберігається місце   у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.11. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

          Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом освіти (школою) у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.12.  Заклад освіти здійснює освітній процес  за денною формою навчання  та п’ятиденним робочим тижнем.

         Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

3.13. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад  загальної освіти I ступеня, вимогам Державного стандарту початкової освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.14. Заклад освіти здійснює поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання знань

         учнів та вибір їх форм, змісту та способу.

3.15. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу початкової освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

         Переведення учнів (вихованців) до іншого закладу освіти здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.16. У закладі освіти функціонують групи подовженого дня, які створюються та

         фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.17. Випускникам закладу початкової  освіти видається відповідний документ про освіту

         встановленого зразка.

3.18. Учні, вихованці закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.19. Організація харчування учнів (вихованців) в тому числі забезпечення безкоштовним харчування дітей пільгових категорій здійснюється у встановленому законодавством  порядку.

3.20. Відповідальність за організацію харчування  учнів ( вихованців)  у закладі   освіти , додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил  і норм покладається  на керівника закладу освіти.

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі   освіти є:

-        учні (вихованці);

-        керівник (директор);

-        педагогічні працівники, психолог;

-        інші спеціалісти;

-        батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в закладі початкової освіти. Зарахування учнів до закладу початкової освіти здійснюється, як правило, з 6 років.

         Статус учнів (вихованців) як учасників освітнього процесу у закладі освіти , їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

4.3. Учні ( вихованці) закладу освіти мають право на:

-        якісні освітні послуги;

-        справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-        відзначення успіхів у своїй діяльності;

-        свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-        безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-        повагу людської гідності;

-        захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня ( вихованця) закладу освіти ;

-        доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі

4.4. Учні ( вихованці)  закладу   освіти  зобов’язані:

-        виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності),

-        поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-        відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-        дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.5. Залучення учнів (вихованців) закладу освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка

       має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.7. Трудові відносини в системі  освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

4.8.   Права та обов'язки педагогічних працівників закладу освіти визначаються Конституцією Українизаконами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,   Кодексом законів про працю України, та іншими нормативно-правовими актами.

 4.9. Педагогічні працівники мають право на:

-        академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

-        педагогічну ініціативу;

-        розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-        підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-        доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

-        відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-        справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-        захист професійної честі та гідності;

-        індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

-        безпечні і нешкідливі умови праці;

-        участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

-        участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

4.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

-        постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-        виконувати освітню програму для досягнення учнями ( вихованцями) закладу освіти передбачених нею результатів навчання;

-        сприяти розвитку здібностей учнів  (вихованців) закладу освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-        дотримуватися педагогічної етики;

-        поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-        настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-        виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-        формувати в учнів (вихованців) закладу освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-        захищати учнів (вихованців) закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

-        додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

4.11. Атестація педагогічних працівників закладу освіти  є обов'язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

 4.12. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його

          керівником.

 4.13. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

-        захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

-        обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

-        брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

-        завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

-        брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-        отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

4.14. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-        виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

-        сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

-        поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-        дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-        формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

-        настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-        формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-        виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

-        дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

5.1.  Засновник закладу освіти :

-        затверджує установчі документи закладу освіти їх нову редакцію та зміни до них;

-        приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання  (зміну типу)  закладу освіти;

-        реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції засновника.

5.2. Уповноважений засновником орган (управління освіти виконавчого комітету

       Полтавської міської ради):

-        укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

-        розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

-        здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) закладу освіти;

-        закріплює за закладом  освіти територію обслуговування;

-        веде облік дітей  дошкільного та шкільного віку у порядку,  затвердженому Кабінетом Міністрів України ;

-        здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-        затверджує кошторис закладу освіти у порядку визначеному чинним законодавством;

-        здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

-        реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом закладу освіти.

5.3. Управління закладом освіти здійснюється засновником та уповноваженим органом

      управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

        Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює керівник (директор).

5.4. Керівник (директор) закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням уповноваженого органу - управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

       Керівник призначається за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства України.

        Строковий трудовий договір (контракт) укладається між уповноваженою особою Полтавською міською радою – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (вирішує питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери згідно з Розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердженим відповідним рішенням сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) на укладання (підписання) строкового трудового договору (контракту) із керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Полтава, щодо призначення на посаду, звільнення з посади та інших дій у встановленому законодавством порядку.

         Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює керівник (директор).

5.5. Керівник закладу освіти (директор) призначається на посаду за результатами конкурсного відбору за рішенням уповноваженого засновником органу та звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.6. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, фінансово-

       господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.7. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

5.8. Керівник (директор) закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-        організовує діяльність закладу освіти;

-        вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-        призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

-        забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-        здійснює розподіл педагогічного навантаження;

-        забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-        забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-        сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-        здійснює інші повноваження у відповідності до чинного законодавства.

5.9. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. Усі педагогічні

       працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.10. Педагогічна рада закладу освіти:

-        планує роботу закладу;

-        схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-        формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-        розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-        приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-        обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-        розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-        ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-        розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-        має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти та проведення громадської акредитації закладу;

-        розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

         Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішенням керівник

         закладу.

5.11. У закладі освіти можуть діяти:

-        органи самоврядування працівників закладу освіти;

-        органи самоврядування здобувачів освіти;

-        органи батьківського самоврядування;

-        інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні

         збори (конференція) колективу закладу освіти.

5.13. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників

        освітнього процесу.

5.14. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада закладу

        освіти.

5.15. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою

        діяльність та оприлюднює таку інформацію.

5.16. Заклад освіти зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті (у разі відсутності – на

        веб-сайті засновника) оприлюднення  інформації у  відповідності  до чинного

        законодавства України.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю,

       комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади м. Полтава в особі Полтавської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

         Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим статутом.

6.4. Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VII.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до

       законодавства України та статуту.

7.2. Джерела формування коштів та майна закладу:

-        кошти місцевого бюджету;

-        кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами у встановленому законодавством порядку;

-        благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-        інші джерела, незаборонені законодавством.

         Бюджетні кошти можуть спрямовуватися на виконання обраних закладом освіти  освітніх програм у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

         Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу освіти та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за

       рахунок коштів засновника закладу.

7.4. Отримані в установленому порядку закладом освіти кошти як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) закладу освіти належать до доходів бюджету і використовуються закладом освіти на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається засновником відповідно до законодавства. За рішенням засновника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Заклад освіти є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу освіти у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої даним статутом, звільняються від оподаткування.

7.7. Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

       користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

       розвивати власну матеріальну базу;

       списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;

       користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється відповідно до вимог законодавства.

9.2. Інституційний аудит закладу освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

       Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1 Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймає його засновник.

10.2 У випадку реорганізації закладу освіти його права та обов’язки переходять правонаступникові.

10.3.   У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

10.4. Ліквідація закладу освіти здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом.

10.5. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення.

10.6. Заклад освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

   Секретар міської ради                                                                  О. Шамота          

Не знайдено жодного запису.