Перегляд категорії : Статут

Додаток 44

                                                                                                 до рішення

                                                                                                 сорок першої сесії

                                                                                                 Полтавської міської ради                                                      

                                                                                                 шостого скликання

                                                                                                 від15 травня 2014 року

СТАТУТ

Полтавського спеціалізованого

навчально – виховного комплексу №10

Полтавської міської ради

Полтавської області

(нова редакція)

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дитячий «Ясла-садок №10» зареєстрований відповідно до рішення Полтавського міського виконавчого комітету №12 від 10.02.82р. Перейменовано на Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №10 Полтавської міської ради Полтавської області рішенням Полтавської міської ради №328 від 29.12.2004.

1.2. Організаційно – правова форма – комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження Полтавського спеціалізованого  навчально-виховного комплексу №10 Полтавської міської ради Полтавської області: м.Полтава, вул. Уютна, 4.

1.4. Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №10  Полтавської міської ради Полтавської області є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, може мати реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства.

1.5. Повна назва - Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №10 Полтавської міської ради Полтавської області.

1.6. Скорочена назва – СНВК №10.

1.7. Засновником Полтавського спеціалізованого  навчально-виховного комплексу №10 Полтавської міської ради Полтавської області є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.8. СНВК №10 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -                   дошкільний навчальний заклад" (далі – Положенням), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою СНВК №10 є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, оздоровленні дітей, створення умов для їх особистісного, духовного, фізичного та інтелектуального розвитку.

1.10. СНВК №10 має фізкультурно-оздоровчу спеціалізацію на основі поглибленого вивчення природного розвитку дитини Головними завданнями СНВК № 10 є:

-        створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку,  учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

-        формування основних норм загальнолюдської моралі;

-        створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних  стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

1.11.  Взаємовідносини СНВК №10 з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством,  договорами або угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНВК №10

 

2.1. СНВК №10 складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний  рівень дошкільної освіти  дітей  віком  від  двох  місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної   середньої освіти. СНВК №10 має фізкультурно-оздоровчу спеціалізацію на основі поглибленого вивчення природного розвитку дитини. 

2.2. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у СНВК №10    встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном,  відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

2.3. Для зарахування дитини до дошкільного підрозділу СНВК №10 необхідно надати:

-          заяву батьків, або осіб, що їх замінюють;

-          медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-          медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-          документи для зарахування до групи компенсуючого типу;

-          свідоцтво про народження дитини.

До першого  класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

2.4. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів,  умови  збереження  за  дитиною  дошкільного  віку  місця у СНВК №10   визначаються   положеннями   про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

2.5. Медичне  обслуговування  та  організація харчування дітей дошкільного   віку, учнів у СНВК №10 здійснюються відповідно до законодавства.

2.6. Режим роботи СНВК №10 встановлюються засновником відповідно до законодавства про освіту.

2.7. СНВК №10 провадить свою діяльність відповідно до плану роботи,  який   складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

2.8. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у шкільному - регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових   навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених     МОН. Організація навчально-виховного процесу у СНВК №10 здійснюється    відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ СНВК №10

 

3.1. Керівництво СНВК №10 здійснює його директор.

Директор та заступники директора навчально-виховного комплексу   призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу  педагогічну освіту.

3.2. Директор СНВК №10:

-          забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені СНВК №10;

-          здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-          відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; за реалізацію завдань дошкільної та початкової освіти, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу та виконання державних стандартів початкової загальної освіти;

-          здійснює керівництво і контроль за діяльністю СНВК №10, за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів, організовує навчально-виховний процес;

-          створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі, проведення виховної роботи;

-          діє від імені закладу, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-          користується в установленому законодавством порядку майном і коштами СНВК №10, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази СНВК №10;

-          приймає та звільняє з роботи працівників СНВК №10;

-          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (уповноваженими представниками трудового колективу);

-          забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки;

-          здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-          забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-          контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-          несе відповідальність за свою діяльність перед батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

-          щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність СНВК №10 на загальних зборах (конференціях).

3.3. Для вирішення основних питань діяльності СНВК №10 створюється   колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та Статутом.

3.4. Органом громадського самоврядування СНВК №10 є загальні збори колективу СНВК №10 та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

3.5.            Загальні збори:

-          обирають раду СНВК №10, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-          заслуховують звіт керівника СНВК №10, голови ради СНВК №10 з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного  голосування;

-          розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності СНВК №10;

-          затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку СНВК №10;

-          приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

-          приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради СНВК №10; у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

3.6.            У період між загальними зборами діє рада СНВК №10, діяльність якої регулюється Статутом.

Основними завданнями ради є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку СНВК №10 та сприяння організаційно-педагогічному   забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату у СНВК №10; сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання вихованців (учнів), творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців; зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та   навчально-виховним   комплексом   з   метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Кількість засідань ради призначається за потребою, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради СНВК №10 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів

3.7. Рада СНВК №10:

-          організовує виконання рішень загальних зборів;

-          вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-          спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  СНВК №10 та здійснює контроль за його виконанням;

-          разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту СНВК №10;

-          затверджує режим роботи СНВК №10;

-          сприяє формуванню мережі класів СНВК №10, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-          разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів  варіативної частини  робочих  навчальних  планів, враховуючи можливості, потреби вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-          погоджує річний та робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-          заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-          бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогів;

-          виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-          ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-          сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в роботі гуртків, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями (учнями);

-          розглядає питання родинного виховання;

-          бере участь за угодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-          сприяє педагогічній освіті батьків;

-          сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-          організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, вихованців;

-          розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи   СНВК №10;

-          вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-          може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

3.8. Постійно діючий дорадчий колегіальний орган  СНВК №10 – педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради СНВК №10 є директор.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

3.9. Педагогічна рада СНВК №10:

-          розглядає питання удосконалення та методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи у СНВК №10 та приймає відповідні рішення;

-          вирішує питання переведення учнів до наступних класів, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-          організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду:

-          приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

3.10. У СНВК №10 визначена українська мова навчання.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

СНВК №10

 

4.1. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес СНВК №10, є річний план роботи, навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти та профілю навчання.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники СНВК №10 самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.2. Річний план роботи схвалюється педагогічною радою СНВК №10 і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Навчальний план погоджується з міською СЕС, радою СНВК №10, та затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.3. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

4.4. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.5. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.6. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та Полтавським міськрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби у Полтавській області.

4.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

4.8. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учня.

4.9. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу, або словесна оцінка у І семестрі і бальна – у ІІ семестрі.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.10. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класоводом. Учням, які закінчили початкову школу видається відповідний документ про освіту: табель успішності. За успіхи у навчанні  учні початкової школи нагороджуються  похвальним листом.

4.11. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок про державну підсумкову атестацію учнів визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти. 

4.12. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в СНВК №10   можуть бути організовані гуртки фізкультурного, художньо-естетичного, музичного напрямку, вивчення іноземних мов тощо, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

4.13. СНВК №10 може надавати додаткові освітні послуги. Умови надання послуг: платні та безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та СНВК №10 у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

4.14. У початковій школі  для 1-4  класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора СНВК №10  на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу СНВК №10 є: діти дошкільного віку, учні початкових класів, керівник, заступники керівника, методист, педагогічні та медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, батьки та особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти та цим Статутом.

5.2. Вихованці та учні СНВК №10 мають право на:

-          безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-          захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-          захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності та честі;

-          користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою СНВК №10;

-          участь у різних видах навчальної діяльності, виставках, конкурсах, олімпіадах тощо.

5.3. Вихованці та учні СНВК №10 зобов’язані:

-          оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-          дотримуватись вимог Статуту СНВК №10, правил внутрішнього розпорядку, інших законодавчих актів в області освіти;

-          бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-          дотримуватись правил особистої гігієни.

5.4. Права, обов’язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних     працівників СНВК №10 визначаються  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

5.5. Педагогічні працівники зобов’язані:

-          виконувати статут СНВК №10, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-          забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

-          настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, ін.;

-          виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища; 

-          постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-          виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування СНВК №10, накази і розпорядження управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради;

-          забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-          сприяти зростанню іміджу СНВК №10;

-          сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей;

-          дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

-          забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

-          брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням  професійного  рівня,  педагогічної  майстерності, загальнополітичної культури;

-          інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.6. Педагогічні працівники мають право:

-          на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей;

-          брати участь у роботі органів самоврядування СНВК № 10;

-          брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-          на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-          проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-          вносити пропозиції щодо поліпшення роботи СНВК № 10;

-          на виявлення педагогічної ініціативи;

-          на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-          на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства  України;

-          об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

-          на захист професійної честі та власної гідності;

-          на інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.7. На посаду педагогічного працівника СНВК №10 приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.8. Атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку СНВК №10, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

5.10. Технічні працівники  приймається на роботу і звільнюється директором СНВК № 10 згідно з чинним законодавством.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-        обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-        звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

-        на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної та початкової освіти і зобов’язані:

-        забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та початкової освіти;

-        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-        поважати гідність дитини;

-        виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, поваги до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-        виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

-        своєчасно вносити плату за харчування дитини у СНВК № 10 у встановленому чинним законодавством порядку.

5.13.Представники громадськості зобов’язані:

-        дотримуватися статуту навчального закладу;

-        виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

-        захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

-        пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків тютюну тощо.

5.14. Представники громадськості мають право:

-          обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

-          керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-          сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню СНВК № 10;

-          проводити консультації для педагогічних працівників;

-          брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СНВК №10

 

6.1. Матеріально-технічна база СНВК № 10 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі СНВК № 10.

6.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

Здійснюючи право оперативного управління, навчальний заклад володіє та користується зазначеним майном. Навчальний заклад має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном лише з дозволу Засновника.

6.3. СНВК №10 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база СНВК №10 складається із групових та класних кімнат, а також спортивної, музично-хореографічної зали, пральні, кухні, медичного кабінету.

                                                                                         

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

           

7.1 Фінансово-господарська діяльність СНВК №10 проводиться відповідно до законодавства та статуту на основі його кошторису.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється  централізованою бухгалтерією управління освіти Полтавського міськвиконкому.

7.2. Джерелами фінансування СНВК №10 є кошти:

-          міського бюджету;

-          відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-          батьків або осіб, які їх замінюють;

-          добровільні грошові внески, матеріальні цінності від підприємств, установ,   організацій, окремих громадян;

-          інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

7.3.  СНВК №10 відповідно до порядку, встановленого засновником має право:

-          придбавати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно.

7.4. Статистична звітність про діяльність СНВК №10 здійснюється відповідно до законодавства.

7.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в СНВК №10  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та засновником СНВК №10.

7.6. Штатні  розписи  СНВК №10 затверджуються управлінням освітою на  основі Типових штатних нормативів,  затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

 

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними  освітніми організаціями.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СНВК №10

 

9.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, інші контролюючі органи.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 раз на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СНВК №10

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає Засновник.

10.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

10.4. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю. При реорганізації всі права та обов’язки навчального закладу переходять до його правонаступника.

 

                        

 

                  

 

Міський голова                                                                               О.Мамай

 

 

 

Не знайдено жодного запису.