Освітні програми Освітня програма Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №10 Полтавської міської ради Полтавської області


04 Жовтень, 2018

Освітня програма Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №10 Полтавської міської ради Полтавської області

    „ПОГОДЖЕНО”                                                                     « Затверджую»

Начальник Полтавського                                                             Директор ПСНВК № 10

міського управління                                                                       ____________В.О.Пуденко

Головного управління                                                                    «____» __________2018р.

Держпродспоживслужби

у Полтавській області

_________Пальчик В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

Полтавського спеціалізованого

навчально-виховного комплексу №10

Полтавської міської ради

 Полтавської області

на 2018 – 2019 н. р.

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                                                     «СХВАЛЕНО»

                                                                        педрадою ПСНВК №10

 

                                                                                        (протокол №7 від 15.06.18р.)                                      

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ПСНВК№10
_______В.О.Пуденко

 

Освітня програма

Полтавського спеціалізованого

навчально-виховного комплексу №10

Полтавської міської ради Полтавської області

І ступеня навчання (1 клас)

 

Загальні положення  освітньої програми
І ступеня навчання (1 клас)

 

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти та відповідно до наказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма визначає:

-         загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

-         перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

-         орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

-         форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

До освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід до організації освітнього процесу.Година варітивної складової передбачається на збільшення годин при вивченні предмета інваріативної складової «Математика» (Таблиця 1).

 

Логічна послідовність вивчення предметів.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей.

     Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

Рідномовна освіта (українська мова та література)

Іншомовна освіта  

Математична

Природнича

Технологічна

Інформатична

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Мистецька

Фізкультурна

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів[1] з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

На основі освітньої програми складено навчальний план.

 

 

 

                      Директор школи                            В.О.Пуденко

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 до освітньої програми

 

 

Навчальний план

початкової школи (1 клас) з українською мовою навчання

Полтавського спеціалізованого

навчально-виховного комплексу №10

Полтавської міської ради Полтавської області

згідно наказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268

(за програмою Шияна Р.Б.)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Українська мова

5

Іноземна мова

2

Математика

3+1

Я досліджую світ

7

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво                                                           

1

Фізична культура

3

Усього

19+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

 

 

                      Директор школи                            В.О.Пуденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                         Загальні положення  освітньої програми
                                             І ступеня навчання (2-4 класи)

 

Освітня програма  І ступеня навчання  (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407.

Освітня програма початкової освіти (2-4 класи) (далі - освітня програма) окреслює  підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, які  подані в навчальному плані (таблиця 1);

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм                                (таблиця 2); 

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2 класу – 875 годин/навчальний рік, для  3 класу – 910 годин/навчальний рік, для 4 класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані І ступеня навчання (2-4 класи) (далі –навчальний план) (таблиця 1).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи (2-4 класи) передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

Поділ класів на групи (3 клас) здійснюється при вивченні української та англійської мов відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за     № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна складова навчального плану використовується на запровадження  курсу за вибором «Мій рідний край- моя Полтава» та «Розвиток продуктивного мислення».

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази школи, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Навчальний план зорієнтований на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-         кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-         навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-         матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-         якість проведення навчальних занять;

-         моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-         оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-         контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-         моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-         створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

 

               Директор школи                                             В.О.Пуденко

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 до освітньої програми

 

Навчальний план

початкової школи (2-4 класи) з українською мовою навчання

Полтавського спеціалізованого

навчально-виховного комплексу №10

Полтавської міської ради Полтавської області

згідно наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 407

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

2 клас

3 клас

4 клас

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

21

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

музичне мистецтво

 

образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

1

1

1

3

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Усього (без фізичної культури )

20

21

21

62

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

6

Курс за вибором :

2

2

2

6

Мій рідний край -  моя Полтава

1

1

1

3

Розвиток продуктивного мислення

1

1

1

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

22

23

23

68

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

77

 

 

 

                  Директор школи                                    В.О.Пуденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 до освітньої програми

 

Перелік навчальних програм І ступеня навчання (2-4 класи)

для учнів Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №10

Полтавської міської ради Полтавської області

   (затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1.       

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2.       

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3.       

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4.       

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5.       

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.       

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.       

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.       

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.       

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

11.  

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

 

 

 

                  Директор школи                                    В.О.Пуденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №10 Полтавської міської ради Полтавської області складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного (школа І ступеня). Навчальний план у 2018/2019 навчальному році складається для 1, 2, 3 та 4 класів.

В 2018-2019 навчальному році організовані:

1 клас – 30 учнів;

        2 клас – 20 учнів;

3 клас – 29 учнів;

4 клас – 20 учнів.

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”  та листа управління освіти Полтавського міськвиконкому від 18.07.18р. № 01-09-01-31/2819 «Щодо  орієнтовної структури 2018-2019 н.р. для ЗНЗ м. Полтава» -  2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня  святом - День знань та з 3 вересня-навчальними заняттями і закінчується 24 травня. Навчальні екскурсії в 1-4 класах проводяться впродовж навчального року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

      03.09.2018-24.05.2019р.

І семестр – з 3 вересня по 28 грудня 2018 р.    

ІІ семестр – з 21 січня 2019 по 24 травня 2019 р.

 

Протягом навчального року проводяться канікули:

осінні канікули: 22.10.- 26.10.2018 р.

Зимові канікули: 31.12.2018-18.01.2019 р.

Весняні канікули: 25.03 - 29.03.2019р.

 

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4 класу здійснюється у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602) у строки визначені МОНУ.

 

Мережа класів школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності та санітарно - гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів 2- 4 класів.

 

Режим роботи початкової школи закладу

Реалізація процесу навчання   в школі здійснюється в ході 5-денного робочого тижня  на  уроках  тривалістю в  1-х  класах -  35  хвилин, в  2-4  класах  - 40  хвилин. Навчальні заняття починаються в школі о 8.30 год. і закінчуються о 13.00 .

 

Розклад дзвінків

 

1 КЛАС                                                                                       2 - 4 КЛАСИ

 

8.30 – 9.05                                               1 урок                           8.30 – 9.10

9.20 – 09.55                                             2 урок                           9.20 – 10.00

10.10 – 10.45                                           3 урок                           10.10 – 10.50

11.00 – 11.35                                           4 урок                           11.00 – 11.40

12.10 – 12.45                                           5 урок                          12.10 – 12.50

                                                                 6 урок                           13.00 – 13.40

                                6урок(1 раз на тиждень,3-4 класи)

                                     

 

 

Графік харчування

Сніданок 11.35 – 12.10

 

 

 

Сумарна кількість годин:

1 кл. – 23 год.

2 кл. – 25 год.

3 кл. – 26 год.

4 кл. – 26 год.

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на

заняття з фізичної культури):

1 кл. – 20 год.

2 кл. – 22 год.

3 кл. – 23 год.

4 кл. - 23 год.

При проведенні уроків української мови відбувається ділення на підгрупи у класах , де кількість дітей перевищує 28 чоловік.

 

 

Клас

Кількість учнів у класі

І підгрупа

ІІ підгрупа

Вчителі

1

30

15

15

Медяник Н.О.

3

29

15

14

Дем'яненко Л.В.

 

При проведенні уроків англійської мови відбувається ділення на підгрупи у класах , де кількість дітей перевищує 28 чоловік.

 

 

Клас

Кількість учнів у класі

І підгрупа

ІІ підгрупа

Вчителі

1

30

15

15

Корба В.М.

3

29

15

14

Корба В.М.

             

 

 

 

 

 

                                                                                                  «Затверджую»

                                                                                                    Директор ПСНВК №10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     ___________ В.Пуденко

 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ

 ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

1 КЛАСУ

 

 

 

 

Загартовуючі процедури,

підготовка до сну                                                   12.45 – 13.30

 

 

Сон                                                                            13.30 – 15.00

                       

Робота в гуртках,                                                 15.00 – 16.00

заняття за інтересами                                            

                                                      

 

Прогулянка, суспільно – корисна праця ,

спортивно-масові заходи, екскурсії                        16.00  – 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 Коментарі

Всі коментарі

Додати

Залишити свiй коментар