Адміністрація освітнього закладу Звіт директора Початкової школи № 42 за 2019/2020 навчальний рік


30 Червень, 2020

Звіт директора Початкової школи № 42 за 2019/2020 навчальний рік

Звіт директора

Початкової школи  № 42 Полтавської міської ради  

Пуденко Вікторії Олександрівни

за 2019-2020 навчальний рік

 

          У 2019-2020 н.р. в ПШ № 42 функціонувало 9 дошкільних груп (з них:  1 група раннього віку, 6 груп дошкільного віку, 2 групи компенсуючого типу)  та 4 початкові класи, які розміщені згідно вікової періодизації та індивідуальних особливостей дітей. В них розвивається,  виховується та навчається  339 дітей. Початкова школа  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Мова навчання – українська. 

Головною метою роботи ПШ № 42 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Організація освітньої діяльності в закладі у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Базового компоненту дошкільної освіти,  «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», «Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»,  програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», програми для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт», впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, «Типових освітніх та навчальних програм для 1-4 класів»,  власного Статуту, Річного плану роботи закладу, інших нормативно-правових актів.

           В ПШ № 42 працює 58 працівників,   з яких – 28 педагогів,   30 – обслуговуючий персонал.

              На сьогодні гостро постає завдання формування відповідального ставлення до здоров'я, як умови збереження української нації, перспективи справжнього духовного оновлення наступних поколінь, запоруки якісних перетворень у масштабах держави.

Актуальність теми спонукала нас до формування наступної місії закладу:

Втілюючи освітні реформи з реалізації особистісно-орієнтованої моделі, забезпечити здоров’язбережувальне освітнє середовище, де вихованці набувають досвід відповідального ставлення до здоров’я, розвивають морально-етичні якості, формують стійкі навички здорового способу життя.

            У формуванні здорового способу життя важливим чинником є мотивація особистості, її психологічна установка на збереження здоров’я. Тому спрямування роботи Початкової школи №42 Полтавської міської ради на підготовку дітей до здорового майбутнього, що відповідає сучасним викликам та потребам українського суспільства, будується з урахуванням освітніх запитів здобувачів освіти, а саме, забезпечення прав, свобод, інтересів дітей.

    Педагогічний колектив закладу наполегливо  працював над розв’язанням визначеної проблеми: Формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я, надання традиційній фізкультурно-оздоровчій роботі, валеологічного спрямування, та вирішенням таких завдань:

1. Розширити та оновити форми, види співпраці з родинами для реалізації педагогіки партнерства, забезпечити прозорість та відкритість роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальних мережах.

2. Продовжити формувати економічну, екологічну, громадянську компетенції, розвиваючи моральні якості дошкільників та молодших школярів, залучаючи їх до комунікаційної, предметно-практичної, дослідницької, конструктивної діяльності

3. Підвищення педагогічної компетентності педагогів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, створення сучасного простору щодо впровадження  програми «Впевнений старт» для забезпечення наступності та взаємодії дошкільного та шкільного підрозділів в процесі створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на гармонійний розвиток дітей в умовах освітньої  реформи «Нова українська школа».

        4.  Продовжити  роботу із систематизації та впровадження у педагогічний процес новітніх ефективних  здоров’язберігаючих  технологій, соціально-оздоровчих проєктів  для формування у дітей уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, на основі спільних зусиль з батьками вихованців.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією було вивчено рівень педагогічної майстерності педагогів та сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили належний рівень знань, умінь та навичок, спрямованих на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 Кількісно – якісний склад педагогічного колективу закладуПедагогічне звання «Вихователь-методист» мають 5 чол.

Педагогічне звання «Вчитель-методист» мають 3 чол.

 

За минулий навчальний рік підвищили фахову майстерність на курсах при ПОІППО ім. М. В. Остроградського 4 педагогічні працівники.  Атестація педагогічних працівників ПШ №42 проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 року зі змінами, затвердженими МОНМС України від  20.12.2011р.  

         У 2019/2020 році атестовано 4 педпрацівників. Результати атестації:

-  «спеціаліст вищої категорії» -  підтверджено – 1, .

- «спеціаліст першої категорії»- присвоєно – 1,

- педагогічне звання «вихователь-методист»- підтверджено– 1;  

-   педагогічне звання «учитель-методист»- підтверджено– 1.

 

З метою рішення поставлених завдань педагоги закладу в своїй роботі використовують природовідповідну методику М.Монтессорі, прогресивні ідеї Г.Ващенка, В.Сухомлинського.

       Педагоги закладу користуються широкою палітрою методичних засобів для реалізації поставлених завдань : вихователі Лаврик Т.І., Ракша Н.Є., широко використовують методику М.Зайцева, Гапонова Н.Д., Івашура Н.П. - методику Людмили Шелестової, які забезпечують гарні результати з підготовки до  навчання читання. Метод ТРВЗ, який використовують Руденко Т.Л., Свирид Н.Ю., дозволив розвинути у вихованців творчій підхід до розв’язання завдань. Вихователі Мітіна В.А., Рябокінь Л.І., активно використовували в практичній діяльності метод Воскобовича, палички Кюізенера, що допомогло розвинути дрібну моторику, конструктивні можливості, просторове мислення, та творчу уяву дітей. Прийоми мнемотехніки дозволили реалізувати завдання з розвитку у дітей розумової активності, пам'яті, кмітливості, спостережливості. Вихователі Дубова О.В., Крачмер О.М. впроваджували прийоми мнемотехніки, навчили дітей  порівнювати, виділяти істотні ознаки. Вихователь Гапонова Н.Д. активно використовує коректурні таблиці Н. Гавриш, що дозволило реалізувати пізнавальні, інтелектуальні, мовленнєві завдання на високому рівні,  сприяло розвитку креативності. Використовуючи матеріал М. Монтессорі, вихователі Свирид Н.Ю., Руденко Т.Л., Кобзар С.М. досягли значних результатів в засвоєнні дітьми програмових вимог.

    Учителі  початкової школи працювали за Програмою для середньої загальноосвітньої школи,  використовуючи методи інтерактивного навчання, метод критичного мислення,  у виховній роботі застосовували рефлексивне мислення та  метод проєктів. Перший та другий класи працювали за стандартами НУШ.

       Протягом року педагоги закладу створили в групах та класах психологічно-комфортну атмосферу, змінювали розвивальне середовище груп та класів в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей та відповідно до вимог програм «Дитина», «Впевнений старт» та програми для початкових класів.

     В 2019/2020 н.р. вихователі ПШ № 42 Крачмер О.М., Мітіна В.А., Андреєва Л.В., Руденко Т.Л., Свирид Н.Ю., Кобзар, Івашура Н.П., музичні керівники Макаренко Н.В., Гулієва Т.А., інструктор фізкультури Білик Т.П. зустрічали колег з Херсонської області, продемонстрували цікаві форми роботи з дітьми, ділилися досвідом. Вчителі-логопеди Кононенко Т.Д., Литвиненко Т.І. приймали участь у майстер-класах в рамках тижневика логопедичної творчості, демонстрували практичні заняття на високому професійному рівні. На сайті освітнього закладу працював клуб віртуального спілкування «Система фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування  за методом П. Іванова», відвідувачі якого мали змогу ознайомитися  з системою загартування та  здоров'язберігаючими технологіями, які використовуються у закладі.  Про активність колективу говорить і участь у таких заходах як: міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (3,4 кл.), конкурсі дитячого малюнка «Полтава золота» (4 кл.), міському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (3 кл.). Учні початкової школи стали членами спортивного руху Олександра Педана, шкільна команда брала участь у заходах Junior Z, 1 вересня брали участь у марафоні, пройшли тренування з восьми видів спорту (3 кл.), займали призові місця у «Полтавському міському клубі «Банзай» Кіокушин Карате» (2 кл.).

    Всі ці заходи сприяли творчому розвитку педагогів, підвищенню їх

професійної майстерності.

Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ПШ №42 показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили навчально - пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Однією з  форм підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів були:  семінар - практикум «Місток порозуміння між батьками та освітнім закладом», семінар – практикум «Первинний фінансово-економічний досвід – необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку», майстер-клас «Програма “Впевнений старт”. Ефективні ідеї організації освітнього процесу. Перші результати впровадження». Цікаво та змістовно були проведені звіти працівників, що атестуються, на педраді в лютому 2020 р. Педагоги презентували свої наробки, ділилися досвідом.

        Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів з подальшим обговоренням та вирішенням проблемних питань.

       Упродовж року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

        Проведені методичні заходи відзначались актуальністю,  педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації.).

У групах і класах створені інформаційні куточки для батьків, педагогічна бібліотека, які систематично поповнювалися педагогічною, психологічною та методичною інформацією. Проводилися тематичні виставки (до Дня міста,  «Іграшки своїми руками», «Пташок викликаю з теплого краю»,  «Моя рідна матуся», «Щасливе дитинство»);  анкетування батьків, що  дало змогу згуртувати велику сім’ю закладу. Поряд із традиційною системою «відкритих» показів для батьків свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків до участі у виставках, спортивних святах тощо. Під час карантину педагоги підтримували тісний зв'язок з дітьми та батьками через дистанційні форми, зокрема, онлайн-заняття, VIBER та інші. Це сприяло зміцненню авторитету закладу серед родин наших вихованців.

          Діяльність закладу систематично висвітлюється на веб-сайті ПШ.

 Робота з батьками забезпечила поєднання суспільного і родинного виховання в єдину ланку, спрямовану на реалізацію поставленої мети – всебічний гармонійний розвиток особистості. 

              Працівниками закладу проводиться робота з дітьми мікрорайону: ведеться облік дітей дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється.

           Своєчасно та систематично доводилася  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  Протягом року працював Консультативний центр «Сходинки батьківства» для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади, де батьки дітей мікрорайону мали змогу отримати кваліфіковану допомогу спеціалістів.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019р. було проведено соціальне опитування сімей, складений соціальний паспорт ПШ № 42. Практичним психологом Зарудською Т.А. були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із сімей пільгових категорій. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

            Завдяки турботі міської влади діти пільгових категорій безкоштовно харчуються та відвідують міські заходи.

          У системі проводилася робота з питання наступності дошкільних груп та початкових класів закладу. Одним із чинників у прагненні досягнення високих результатів у освітній роботі були традиційні взаємовідвідування уроків у першому класі початкової школи та занять у старших групах закладу,  організовані спільні свята, розваги, екскурсії дітей.  Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи.

            В 2020-2021 н.р. 68 випускників старших груп поповнять ряди школярів ЗЗСО міста,   30  – стануть учнями 1 класу ПШ № 42.    Робота з наступності виявила переваги у цьому питанні та намітила подальші перспективи спільної роботи вихователів та вчителів.   

           Урочистості до Дня міста, навчальна гра «Поле чудес», «Шевченківськими стежками», проведення свят, олімпіад з основ наук, екскурсії до музеїв міста, в дендропарк,   відвідування  театрів, виставок стали традиційними в закладі.

            В початковій школі особлива увага приділялась розвитку здібностей учнів, розроблена система роботи з обдарованими дітьми, мета якої - формування всебічно розвиненої особистості.

           Згідно складених графіків вчителями та вихователем ГПД початкової школи  проводилась корекційна робота із слабовстигаючими учнями.  Вчителі-логопеди Кононенко Т.Д.. Литвиненко Т.І. надавала кваліфікаційну корекційну допомогу дітям з вадами мовлення.

Медична робота в закладі, під керівництвом компетентної старшої медичної сестри   Брік Я.С. спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагають Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

          У кожній віковій групі та класі початкової школи, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами,  ведеться листок здоров’я  дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по навчальному закладу в цілому. Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при директорові, доводяться до відома колективу, батьків.

Педколектив проводив велику роботу по зміцненню здоров’я і збереженню життя дошкільнят і учнів. Фізкультурна  зала поповнилася обладнанням згідно вимог програми. Оздоровча робота велася згідно циклограми «Оздоровчих та загартовуючих заходів. У осінньо - зимовий період у закладі проводилася вітамінізація, а саме: вихованці вживали цибулю, часник, лимони, мед, горіхи.

 Якість харчування  була задовільною, про що свідчать результати зняття проб калоражу.

З метою профілактики травматизму, безпеки життєдіяльності,  вироблення дій під час надзвичайних ситуацій у закладі проведені:   двомісячник безпеки дорожнього руху ( вересень-жовтень 2019 р.), Тижні безпеки дитини (листопад 2019, червень 2020), заходи по ЦЗ, пожежній безпеці. 

         Колектив Початкової школи № 42 приділяє велику увагу організації  зміцнення  та модернізації матеріально-технічної бази закладу. Завдяки батьківській благодійній допомозі за минулий навчальний рік у закладі зроблено:

·        Завезений пісок для ігрових та спортивного майданчиків.

·        Виконані ремонти: сходинок та поточні ремонти приміщень закладу.

·        Закуплено:

-         килими гумові ;

-         інформаційні стенди;

-         фарба для фарбування приміщень та ігрових майданчиків;

-         троянди для квітників;

-         жалюзі на вікна 1-го класу;

-         кухонний посуд.

Наше завдання і надалі модернізувати приміщення та територію закладу.

Таким чином, аналіз роботи Початкової школи №42 Полтавської міської ради за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу, батьківської громади,  позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий рік виконано. Роботу закладу можна оцінити,  як задовільну.

           З нового навчального року ПШ № 42 продовжить  працювати над створенням умов для гармонійного розвитку дитини, формуванням освіченої творчої особистості, стійких навичок здорового способу життя, відповідального ставлення до свого здоров'я, що відповідає сучасним викликам та потребам українського суспільства, будується з урахуванням освітніх запитів здобувачів освіти, а саме, забезпечення прав, свобод, інтересів дітей.

 

 

Директор ПШ № 42                                                   Вікторія ПУДЕНКО

 

0 Коментарі

Всі коментарі

Додати

Залишити свiй коментар